เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อมูลอบต.

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล

03 เม.ย. 2563 0 74

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ----------------------------------------- โดยที่ ก.อบต. ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พ.ศ.

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

03 ต.ค. 2562 0 75

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่องหลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ************************************* ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ได้จัดทำมาตรการให้รางวัล และลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลแ

^