รายงาน

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

23 พ.ค. 2565 0 75

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ที่ ๑๑๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ************************************** เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ควบคุมตรวจสอ

แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

25 ส.ค. 2564 0 88

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ที่ ๑๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)

04 ม.ค. 2564 0 262

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

20 ก.ค. 2563 0 79

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ที่ ๑๙๔/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัด

^