รายงาน

แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

25 ส.ค. 2564 0 101

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ที่ ๑๐๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ************************************** เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

1
^