รายงาน

หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

24 ม.ค. 2565 0 98

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่องหลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ************************************* ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ได้จัดทำมาตรการให้รางวัล และลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลแ

1
^