รายงาน

ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา 2563
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา 2563

03 ม.ค. 2563 0 348

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ........................................................... ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒

ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน

03 ม.ค. 2563 0 270

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน **************************** ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการท

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

28 ม.ค. 2562 0 367

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ************************** ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๐๒๒๖.๒/ว ๑๐๐๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การขับเค

1
^