รายงาน

ประชุมเพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564
ประชุมเพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564

09 มี.ค. 2564 0 278

ประชุมเพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา โดยมี ปลัดอำเภอ ประจำตำบลทุ่งพลา รองปลัด อบต.ทุ่งพลา รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ทุ่งพลา ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่ว

1
^