รายงาน

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกส
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกส

10 ก.พ. 2565 0 113

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.๒๕๔๒ ––––––

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

28 ม.ค. 2565 0 99

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ..................................................... ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการ

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

24 ม.ค. 2565 0 91

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ..................................................... ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายรั

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

05 พ.ค. 2564 0 194

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.๒๕๔๒

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

22 ม.ค. 2564 0 185

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ..................................................... ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการ

มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา 2564
มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา 2564

04 ม.ค. 2564 0 229

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาเรื่อง มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา 2563
มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา 2563

03 ม.ค. 2563 0 228

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน

08 มี.ค. 2562 0 103

ประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน ..................................................... ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็

1
^