รายงาน

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

01 ต.ค. 2563 0 222

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ที่ ๒๕๒ /๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ/รับเรื่องร้องเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ----------------------------------------- ตามคำสั่

1
^