รายงาน

รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งพลา (ครั้งที่ 6) ปี 2563
รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งพลา (ครั้งที่ 6) ปี 2563

02 พ.ย. 2563 0 217

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ ............................................... ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ

รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งพลา (ครั้งที่ 4, 5) ปี 2563
รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งพลา (ครั้งที่ 4, 5) ปี 2563

25 ส.ค. 2563 0 240

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓ ............................................... ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕

^