รายงาน

การดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิงในตำบลทุ่งพลา
การดูแลผู้สูงอายุพึ่งพิงในตำบลทุ่งพลา

04 ม.ค. 2564 0 150

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา มีความประสงค์จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เขต อบต.ทุ่งพลา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุพึ่งพ

การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

30 ก.ค. 2563 0 159

การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) *********************** ๑. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ส

1
^