แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา
ที่  ๒๕๒ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ/รับเรื่องร้องเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา
-----------------------------------------
         ตามคำสั่งคณะกษาคามงชาติ   ที่ 69/2557  วันที่ 18 ม2557 รื่
มาตรกรป้กั้ไขปกาทุริะพฤตมิการปรามกาตคชั่ถือเ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการ จึงได้จัดตั้งศูนย์และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้
          ๑. คณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/รับเรื่องร้องเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ประกอบด้วย
                   ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา            ประธานกรรมการ
                   ๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา             กรรมการ
                   ๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา        กรรมการ
                   ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง                                กรรมการ
                   ๕. หัวหน้าสำนักปลัด อบต.                            กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษา                         กรรมการ
          มีหน้าที่พิจารณาสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนและรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
          ๒. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดูแลรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต/รับเรื่องร้องเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ประกอบด้วย
                   ๑. หัวหน้าสำนักปลัด
                   ๒. นักจัดการงานทั่วไป
                   ๓. นักทรัพยากรบุคคล
                   ๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
                   ๕. เจ้าพนักงานธุรการ
          ให้มีหน้าที่  ดังนี้
          ๑. รับเรื่องร้องเรียน ดำเนินการเสนอผู้บริหารและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
          ๒. เสนอรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ร้องเรียนทราบ

          ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด
       
                   สั่ง  ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวรัตติยา  จุทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^