นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No gift Policy)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา
เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No gift Policy)
ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ
****************************
                      ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามตลอดจนรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้โดยประเพณี นั้น
เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  และเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
          ๑. ไม่ถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด
          ๒.ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
          ๓. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
          ๔. กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วโดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
( นายสุริยา  หะยีดอเลาะเถาะ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

 

สำเนาคู่ฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา
เรื่อง นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No gift Policy)
ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ
****************************
           ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามตลอดจนรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้โดยประเพณี นั้น
        เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  และเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของทุกส่วนราชการที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
          ๑. ไม่ถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด
          ๒.ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
          ๓. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
          ๔. กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วโดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 

( นายสุริยา  หะยีดอเลาะเถาะ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^