เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพลา 2565


ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพลา
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพลา
………………………………………………………..
                 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพลา ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตที่มีผลเสียต่อ ประเทศชาติและประชาชน และให้ความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งพลา ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะมุ่งมั่นบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม โดยดำเนินการ ดังนี้
                ๑. ด้านการเปิดเผย โปร่งใส มีส่วนร่วม และตรวจสอบได้มีการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้โดยสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความ คิดเห็นข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานได้ รวมถึงรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีกระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
                 ๒. ด้านความรับผิดชอบพร้อมตอบสนอง มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติราชการ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อม ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม มีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อสาธารณะ ตลอดจนมีการจัดเตรียม ระบบการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
                ๓. ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ปราศจากการทุจริต มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่าและ บังเกิดประโยชน์สูงสุด ลดขั้นตอน ระยะเวลา และภาระค่าใช้จ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายที่ ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็น เลิศ และมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาล มุ่งนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความยุติธรรมปราศจากอคติ การปฏิบัติราชการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ มีการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่กระทำการอื่นใดที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมและไม่เรียกหรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด
               ๔. ด้านการเชิดชูคุณธรรมนำความรู้มุ่งปลูกฝังค่านิยม สร้างความรับรู้ทัศนคติ ให้ บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมืออาชีพ น้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติราชการ และการดำเนินชีวิต หน่วยงานมีมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติ ราชการที่ชัดเจน โดยไม่เลือกปฏิบัติและมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การมอบหมายงานการบริหาร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติราชการ และการบริหารงบประมาณตามภารกิจอย่างคุ้มค่า
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                 ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
( นายสุริยา  หะยีดอเลาะเถาะ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^