เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากจน ผู้สูงอายุในตำบลทุ่งพลา

^