งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา
เรื่องประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
...............................................
                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไปนั้น
                   เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถตรวจดูและขอรับข้อมูลข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา จึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้อบัญญัติดังกล่าว ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tungpla.go.th
                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                      ประกาศ   ณ  วันที่   ๑๘    เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 (ลงชื่อ)           
                                                       (นายมะรุซลี  ดอเสาะ)                                               
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา
 
ข้อบัญญัติ 2562.pdf pdf (4)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^