รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวรัตติยา จุทอง โทร.089-6488532

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

รายละเอียดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

ที่อยู่ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โทรศัพท์089-6488532

อีเมลtungpla2010@hotmail.com

^