รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางขนิษฐา อุดมสิน โทร.081-0960355

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์081-0960355

อีเมล

^