ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในตำบลทุ่งพลา
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕  ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
--------------------------------------------------------------------
                  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในตำบลทุ่งพลา หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕  ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
                  ขุดลอกคูระบายน้ำภายในตำบลทุ่งพลา หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลติมีเดียกรุ๊ป (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


                                                                                     ประกาศ ณ วันที่    ๖   ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายศุภโชค   คำนุ้ย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^