ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางไปน้ำตกอรัญวารินทร์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสามแยกทางไปน้ำตกอรัญวารินทร์
หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะวิหาร ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.................................................................
                  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างต่อเติมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกทางไปน้ำตกอรัญวารินทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะวิหาร ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                  ก่อสร้างต่อเติมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกทางไปน้ำตกอรัญวารินทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะวิหาร ตำบลทุ่งพลา จำนวน ๑ โครงการ  ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.ที คอนสรัคชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
 
                                      ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๒   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายมะรุซลี     ดอเสาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^