ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์บ้านตก หมู่ที่ ๑


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์บ้านตก
หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งพลา ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
.................................................................
                  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา  ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       สายกูโบร์บ้านตก หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งพลา ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์บ้านตก หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งพลา ตำบลทุ่งพลา จำนวน       ๑ โครงการ ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัลติมีเดีย กรุ๊ป (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
 
                                      ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๒   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๑
 


(นายมะรุซลี     ดอเสาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^