ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกูโบร์)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกูโบร์)
หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะตา ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกูโบร์) หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะตา ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  นั้น

               โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกูโบร์) หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะตา จำนวน ๑ โครงการ      ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.ที คอนสตรัคชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                                                                                       ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
                                                                                                                   
                                                                                                          (นายมะรุซลี ดอเสาะ)
                                                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^