เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

28 ม.ค. 2562 0 33

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ************************** ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๐๒๒๖.๒/ว ๑๐๐๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การขับเค

1
^