เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายงาน

รายงานการประชุม มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑
รายงานการประชุม มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑

09 พ.ย. 2561 0 153

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๑ ............................................... ตามระเบียบกรกะทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุม มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑
รายงานการประชุม มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑

29 ส.ค. 2561 0 217

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๑ ............................................... ตามระเบียบกรกะทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒

รายงานการประชุม มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๑
รายงานการประชุม มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๑

30 เม.ย. 2561 0 148

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๑ ............................................... ตามระเบียบกรกะทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒

รายงานการประชุม มีมติรับรองแล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
รายงานการประชุม มีมติรับรองแล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

19 มี.ค. 2561 0 154

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา มีมติรับรองแล้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ............................................... ตามระเบียบกรกะทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุ

รายงานการประชุม มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๑
รายงานการประชุม มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๑

18 ม.ค. 2561 0 141

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๑ ............................................... ตามระเบียบกรกะทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒

1
^