วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
“การคมนาคมสะดวก   คนมีการศึกษาและมีคุณธรรม  ชุมชนเข้มแข็งคู่เคียงหลักธรรมาภิบาล”
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
                   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลาประกอบด้วย   ๗  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา       ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
                                    ๒.ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร และปศุสัตว์ ตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
                                    ๓. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
                                   ๔. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคนและสังคมให้คุณภาพ
แนวทางการพัฒนา       ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศานสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบทุกระดับ
                                  ๒.ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ
                                  ๓.ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                                 ๔.ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว
                                 ๕.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองเด็ก สตรี เยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป
                                 ๖.ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัดฟี่นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด
                                 ๗.ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา      ๑. สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการกีฬา การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
                                 ๒.ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา       ๑. ส่งเสริมสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
                                  ๒. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน
                                  ๓. พัฒนาปรับปรุงระบบบริการจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
                                  ๔. ปรับปรุงแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน
                                  ๕.ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานขององค์กร รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา       ๑. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ ระบบชลประทานขนาดเล็ก
                                   ๒.พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และการขนส่ง
                                   ๓. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
                                  ๔. ก่อสร้าง  ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และระบบประปา
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา       ๑. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
                                  ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
                                  ๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
                                 ๔. จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
                                 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
แนวทางการพัฒนา       ๑..เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดสันติสุข


พันธกิจ
  1. ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ำอุปโภค บริโภค  ถนน  ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต
  2. ส่งเสริมการพัฒนาคน และสังคมให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
  3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
  4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
  5. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีวิตโดยทั่วถึง
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐาน
  7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  8. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน
  9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
  10. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
^